Drukuj
PDF

Regulamin zakwaterowania w ośrodku Ski Zabava Hrustin - Vasilovska hola

Klient korzystający z zakwaterowania w naszym ośrodku jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zakwaterowania. W przypadku złamania regulaminu zakwaterowania właściciel ośrodka ma prawo odmówić świadczenia usług.

1. Zakwaterowanie w ośrodku jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się w ośrodku. W tym celu klient po przybyciu do ośrodka powinien okazać odpowiedniemu pracownikowi ważny dowód tożsamości.

2. Ośrodek oferuje usługi w zakresie i jakości nie niższej niż odpowiadające normom ujętym we właściwym rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji obiektów oferujących zakwaterowanie, według którego został obiekt oferujący zakwaterowanie odpowiednio sklasyfikowany.

3. W naszych obiektach oferujących zakwaterowanie obowiązuje surowy zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia.

4. Na podstawie zamówionego zakwaterowania ośrodek zobowiązuje się do zakwaterowania klienta w czasie od godziny 15.00, nie później jednak niż do godziny 18.00 – w tym czasie obowiązuje rezerwacja pokojów dla klienta, chyba, że we warunkach zamówienia ustalono inaczej.

5. Zakwaterowanie klienta w naszym ośrodku może zostać przedłużone na życzenie klienta, jeśli są dostępne wolne miejsca. W przypadku przedłużenia pobytu ośrodek może również zaoferować klientowi inny pokój, niż ten, w którym był dotychczas zakwaterowany.

6. Jeżeli klient dokona zamówienia pokoju dwuosobowego a jego zamówienie zostało potwierdzone, lecz z inicjatywy obiektu oferującego zakwaterowanie klient zostanie zakwaterowany w pokoju przeznaczonym dla większej ilości osób lub apartamencie, wówczas klient płaci cenę za pokój dwuosobowy jak było uzgodnione przy potwierdzeniu zamówienia.

7. Klient korzysta z zakwaterowania w czasie, który został uzgodniony z obiektem oferującym zakwaterowanie.

8. Jeżeli dokładny czas zakwaterowania nie był uprzednio uzgodniony, klient powinien zgłosić koniec pobytu i opuścić pokój najpóźniej do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu. W przypadku gdy tak klient nie uczyni, obiekt oferujący zakwaterowanie może domagać się od klienta uiszczenia opłaty za kolejny dzień.

9. Klient, który zostanie zakwaterowany przed godziną 6.00 rano, zapłaci cenę zakwaterowania za całą poprzedzającą noc.

10. Klient, który domaga się zakwaterowania przed godziną 12.00 płaci również za poprzedzającą noc, jeżeli z powodu jego żądania pokój nie mógł zostać na poprzedzającą noc wynajęty.

11 Klientom, którzy zamówili śniadanie, jest ono oferowane w restauracji należącej do centralnego obiektu oferującego zakwaterowanie w czasie od godziny 8.00 do godziny 10.00.

12. Klient po wejściu do pokoju powinien skontrolować stan oraz funkcjonalność urządzeń w pokoju a w przypadku zauważenia usterek powinien niezwłocznie poinformować o tym odpowiedniego pracownika obiektu oferującego zakwaterowanie.

13. Klient zgadza się z tym, że do jego pokoju w trakcie całego czasu pobytu ma prawo wejść w celu wykonania swoich obowiązków pracowniczych gospodyni hotelowa, pokojówka, konserwator czy też kierownik obiektu.

14. Obiekt oferujący zakwaterowanie odpowiada zarówno za rzeczy, które klient wniósł do obiektu oferującego zakwaterowanie a także za szkody poniesione przez klienta na wniesionych rzeczach, jeżeli rzeczy te były pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym lub w miejscu, gdzie zwyczajowo są pozostawiane, lecz maksymalnie do kwoty ustalonej rozporządzeniem 87/1995 – 332 EUR. Obiekt oferujący zakwaterowanie odpowiada bez ograniczeń za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz dokumenty, jeżeli były przyjęte do przechowania za poświadczeniem odbioru.

15. Obiekt oferujący zakwaterowanie nie odpowiada za ewentualne nieporozumienia lub konflikty pomiędzy gośćmi ale zobowiązuje się do przedsięwzięcia kroków w zakresie ustalonym prawem w celu zabezpieczenia porządku i spokoju w pomieszczeniach obiektu.

16. Klient może przyjmować odwiedziny gości w pokoju za zgodą odpowiedniego pracownika obiektu oferującego zakwaterowanie w czasie od godziny 8.00 do godziny 22.00.

17. Obiekt oferujący zakwaterowanie zapewni klientowi w sytuacji nagłego pogorszenia staniu zdrowia lub kontuzji klienta sprowadzenie pomocy lekarskiej a w razie potrzeby transport do szpitala.

18 W obiekcie oferującym zakwaterowanie nie zezwala się na zakwaterowanie osób dotkniętych chorobami zakaźnymi.

19.  W pokojach oraz w pomieszczeniach publicznych obiektu oferującego zakwaterowanie zabronione jest przestawianie urządzeń, naprawianie lub jakiekolwiek ingerencje w urządzenia telefoniczne, radiowe, odbiorniki telewizyjne czy też sieć elektryczną lub inną instalację.

20. Na obszarze obiektu oferującego zakwaterowanie a szczególnie w pokojach nie zezwala się klientowi na używanie własnych urządzeń elektrycznych. Zalecenie to nie dotyczy urządzeń elektrycznych przeznaczonych do higieny osobistej klienta (golarka, urządzenie do masażu, suszarka do włosów itp.).

21. Klient nie może urządzać hucznych zabaw w pokoju oraz na korytarzach w hotelu, śpiewać, głośno włączać radio lub telewizję. W czasie od godziny 22.00 do godziny 6.00 klient jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej.

22. Ze względów bezpieczeństwa nie zezwala się na pozostawianie dzieci w wieku do lat 10 bez nadzoru osób dorosłych w pokojach, korytarzach oraz pozostałych pomieszczeniach publicznych obiektu oferującego zakwaterowanie.

23. Nie zezwala się na zakwaterowanie zwierząt domowych.

24. Klient nie może wnosić do pokoju sprzętu sportowego oraz przedmiotów, do przechowywania których jest przeznaczone specjalne miejsce.

25. Klient może korzystać ze wszystkich urządzeń w wynajmowanym pokoju i pomieszczeniach publicznych. Za szkody spowodowane na majątku obiektu oferującego zakwaterowanie klient odpowiada według obowiązujących przepisów.

26. Klient jest zobowiązany przed opuszczeniem pokoju do zamknięcia źródeł wody (kran, prysznic) „przed wyjściem z pokoju”, wyłączenia urządzeń elektrycznych oraz oświetlenie w pokoju, zamknięcia okien oraz zamknięcia drzwi.

27. Klient płaci za pobyt standardowo po przybyciu.

28. Za zakwaterowanie oraz inne usługi klient jest zobowiązany do płacenia według obowiązującego cennika, który jest do dyspozycji u odpowiedniego pracownika obiektu oferującego zakwaterowanie.

29. Zażalenia gości oraz ewentualne sugestie dotyczące poprawy usług oferowanych w pensjonacie przyjmuje  kierownictwo obiektu oferującego zakwaterowanie.

30. Księga życzeń i zażaleń jest do dyspozycji w restauracji ośrodka oferującego zakwaterowanie.

31. W przypadku nieskorzystania z zamówionych miejsc noclegowych oferujący zakwaterowanie ma prawo wystawić rachunek domagając się uiszczenia następujących opłat za anulowanie zamówienia w zależności od czasu w jakim zamówienie zostało anulowane:

- mniej niż 8 dni przed początkiem zamówionego pobytu w wysokości 100% ceny zakwaterowania

- od 21 do 8 dni przed początkiem zamówionego pobytu w wysokości 80% ceny zakwaterowania

- od 30 do 22 dni przed początkiem zamówionego pobytu we wysokości 50% ceny zakwaterowania

- więcej niż 30 dni przed początkiem zamówionego pobytu bez opłat.

Przedstawione opłaty za anulowanie zamówienia obowiązują w wyżej przedstawionej postaci, o ile nie było uzgodnione inaczej.

32. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień powyższego regulaminu zakwaterowania od momentu gdy zamówił zakwaterowanie. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, kierownictwo pensjonatu ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zakwaterowania nawet przed upłynięciem ustalonego czasu pobytu.

Powyższy regulamin zakwaterowania jest do dyspozycji klientów w pokojach oraz w restauracji obiektu.

 

Hruštín – Vasiľovská hoľa, dnia 11.02.2008

 

Miroslav Virlič

kierownik

W razie pytań prosimy o kontakt.

Instagram

Klaster Orava

 

Ośrodek jest członkiem organizacji

 

klaster orava

Zniżka 30% !!!

Skorzystaj ze zniżki do 30% na wstęp do atrakcji Oravy!!!

oravapass

Więcej informacji

Kontakt

Hruštín - Vasiľovská hoľa

e-mail: info@skizabava.sk

tel.: +421 43 2388284

+421 905 653 766

GPS: 49,29611°N, 19,25887°E

Napisz e-mail